Verfügbarkeit
Icon Hotel Alte Bock Grächen
Verfügbarkeit
Logo Hotel Restaurant Alte Bock Grächen

Gegevensbescherming

Privacybeleid

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU, is

Marco Elenbaas

Schmidji 463

3925 Grächen

E-mail:

Website: www.alte-bock.ch

Algemene noot

Op basis van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Zwitserse Bondsstaat (Data Protection Act, DSG) heeft elke persoon recht op bescherming van zijn privacy en bescherming tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

In samenwerking met onze hostingproviders proberen we de databases zo goed mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens in overeenstemming met de volgende beschrijving. Deze website kan zonder registratie worden bezocht. Gegevens zoals opgevraagde pagina's of de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd worden op de server opgeslagen voor statistische doeleinden zonder dat deze gegevens direct verband houden met uw persoon. Persoonlijke gegevens, in het bijzonder naam, adres of e-mailadres, worden zoveel mogelijk op vrijwillige basis verzameld. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een betrokkene is een persoon over wie persoonlijke gegevens worden verwerkt. Verwerking omvat elke behandeling van persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, in het bijzonder het opslaan, openbaar maken, verkrijgen, wissen, opslaan, wijzigen, vernietigen en gebruiken van persoonsgegevens.

We verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens - voor zover en in zoverre de EU GDPR van toepassing is - in overeenstemming met de volgende rechtsgrondslagen in verband met Art. 6 para. 1 GDPR:

Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a. GDPR) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Contractuitvoering en precontractuele onderzoeken (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b. GDPR) - Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

Wettelijke verplichting (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. c. GDPR) - Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Bescherming van vitale belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. d. GDPR) - Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. GDPR) - Verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie (Art. 9 para. 2 lit. b GDPR) - Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 para. 2 lit. b GDPR worden verwerkt als onderdeel van de sollicitatieprocedure. 1 GDPR (bijv. gezondheidsgegevens, zoals de status van zwaar gehandicapte of etnische afkomst) worden opgevraagd bij sollicitanten zodat de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene zijn rechten op grond van het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming kan uitoefenen en zijn verplichtingen in dit verband kan nakomen, wordt de verwerking ervan uitgevoerd in overeenstemming met art. 9 (1) GDPR. 2 lit. b. GDPR, in het geval van de bescherming van vitale belangen van aanvragers of andere personen op grond van Art. Art. 9 lid. 2 lit. c. GDPR of voor de doeleinden van preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, voor medische diagnose, gezondheids- of sociale zorg of behandeling, of voor het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en -diensten in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Art. 9 lid. 2 lit. h. GDPR. In het geval van communicatie van speciale categorieën gegevens op basis van vrijwillige toestemming, wordt de verwerking ervan uitgevoerd op basis van art. 9 lid. 2 lit. a. GDPR.

We verwerken persoonlijke gegevens voor de duur die nodig is voor het respectieve doel of de respectieve doelen. In het geval van langdurige opslagverplichtingen als gevolg van wettelijke en andere verplichtingen waaraan we zijn onderworpen, beperken we de verwerking dienovereenkomstig.

Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met art. 13 GDPR informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet wordt vermeld in het privacybeleid, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6 para. 1 lit. a en art. 7 GDPR, is de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen art. 6 para. 1 lit. b GDPR, is de rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen Art. 6 para. 1 lit. c GDPR, en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, Art. 6 para. 1 lit. d GDPR als rechtsgrondslag.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheden en de omvang van de bedreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een beschermingsniveau te garanderen dat in verhouding staat tot het risico.

De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, overdracht, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. We hebben ook procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden uitgeoefend, gegevens worden verwijderd en we reageren op eventuele bedreigingen van de gegevens. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens tijdens de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door het ontwerp van technologie en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Overdracht van persoonlijke gegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kunnen gegevens worden overgedragen aan andere instanties, bedrijven, juridisch onafhankelijke organisatorische eenheden of personen of aan hen worden bekendgemaakt. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die belast zijn met IT-taken of leveranciers van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen houden we ons aan de wettelijke vereisten en sluiten we in het bijzonder overeenkomstige contracten of overeenkomsten met de ontvangers van uw gegevens die dienen om uw gegevens te beschermen.

Gegevensverwerking in derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, zal dit alleen plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of overdracht vereist door contract of wet, verwerken we de gegevens alleen in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften voor gegevensbescherming (art. 6 lid 1 letter f GDPR). 44 tot 49 GDPR, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Privacybeleid voor cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online service. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website, de aanmeldingsstatus, een winkelmandje of de locatie waar een video is bekeken bevatten. De term "cookies" omvat ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bijvoorbeeld wanneer gebruikersinformatie wordt opgeslagen met behulp van pseudonieme online identificatiemiddelen, ook bekend als "gebruikers-ID's").

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies en functies:

Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online dienst heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.

Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat de browser is gesloten. De aanmeldstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen of favoriete inhoud kan direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. De interesses van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden kunnen ook worden opgeslagen in een dergelijke cookie.

Cookies van de eerste partij: Cookies van de eerste partij worden door ons ingesteld.

Cookies van derden (ook: third-party cookies): Cookies van derden worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derden) om gebruikersinformatie te verwerken.

Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: cookies kunnen absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijv. om aanmeldingen of andere gebruikersinvoer op te slaan of om veiligheidsredenen).

Cookies voor statistieken, marketing en personalisatie: Cookies worden over het algemeen ook gebruikt om het bereik te meten en wanneer de interesses of het gedrag van een gebruiker (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruiken van functies, etc.) op afzonderlijke websites worden opgeslagen in een gebruikersprofiel. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die overeenkomt met hun mogelijke interesses. Dit proces wordt ook wel "tracking" genoemd, d.w.z. het traceren van de potentiële interesses van gebruikers. Als we cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen we u hierover apart informeren in ons privacybeleid of bij het verkrijgen van toestemming.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies is afhankelijk van het feit of wij om uw toestemming vragen. Als dit het geval is en u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens uw verklaarde toestemming. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in de bedrijfsvoering van ons online aanbod en de verbetering ervan) of, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Opslagperiode: Als we u geen expliciete informatie geven over de opslagperiode van permanente cookies (bijvoorbeeld als onderdeel van een zogenaamde cookie opt-in), ga er dan van uit dat de opslagperiode maximaal twee jaar kan zijn.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van het feit of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de toestemming die u hebt gegeven in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookietechnologieën (gezamenlijk "opt-out" genoemd). U kunt uw bezwaar aanvankelijk kenbaar maken via uw browserinstellingen, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (hoewel dit ook de functionaliteit van ons online aanbod kan beperken). U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden door gebruik te maken van verschillende diensten, met name in het geval van tracking, via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/. Daarnaast kunt u verdere bezwaarschriften ontvangen als onderdeel van de informatie over de serviceproviders en de gebruikte cookies.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: We maken gebruik van een cookie toestemmingsbeheerprocedure waarin de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies of de verwerking en aanbieders genoemd in de cookie toestemmingsbeheerprocedure kan worden verkregen, beheerd en ingetrokken door gebruikers. De toestemmingsverklaring wordt opgeslagen zodat deze niet opnieuw hoeft te worden opgevraagd en de toestemming kan worden aangetoond in overeenstemming met de wettelijke verplichting. De opslag kan plaatsvinden op de server en/of in een cookie (een zogenaamde opt-in cookie, of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming te kunnen toewijzen aan een gebruiker of zijn apparaat. Onder voorbehoud van individuele informatie over de leveranciers van cookiebeheerdiensten, is de volgende informatie van toepassing: Toestemming kan maximaal twee jaar worden opgeslagen. Er wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijv. welke categorieën cookies en/of serviceproviders) en de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat.

Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a. GDPR), Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. GDPR).

Privacybeleid voor SSL/TLS-codering

Deze website maakt gebruik van SSL/TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de vragen die u naar ons als beheerder van de website stuurt. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Privacybeleid voor serverlogbestanden

De provider van deze website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browsertype en browserversie

Gebruikt besturingssysteem

Referrer URL

Hostnaam van de computer die toegang krijgt

Tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we ons bewust worden van specifieke aanwijzingen van onrechtmatig gebruik.

Diensten van derden

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Maps voor het insluiten van kaarten, Google Invisible reCAPTCHA voor bescherming tegen bots en spam en YouTube voor het insluiten van video's.

Deze diensten van het Amerikaanse Google LLC maken onder andere gebruik van cookies en als gevolg daarvan worden gegevens doorgegeven aan Google in de VS, waarbij wij ervan uitgaan dat er in deze context geen persoonlijke tracking plaatsvindt uitsluitend door het gebruik van onze website.

Google heeft zich verplicht tot het garanderen van passende gegevensbescherming in overeenstemming met het Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google.

WordPress

Onze website is gebaseerd op het WordPress-platform, een contentmanagementsysteem ontwikkeld door Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS. Met WordPress kunnen we inhoud creëren, beheren en publiceren. Wanneer u onze website gebruikt, die is gebaseerd op WordPress, kunnen verschillende gegevens, waaronder uw IP-adres, datum en tijd van toegang en informatie over de browser die u gebruikt, worden verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden voornamelijk gebruikt voor administratieve doeleinden en om een soepele werking van de website te garanderen. Sommige WordPress functies, zoals commentaar- of contactformulieren, kunnen aanvullende persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u deze gebruikt.

Privacybeleid voor contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Privacybeleid voor nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op deze website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "afmeldlink" in de nieuwsbrief.

Privacybeleid voor commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze website wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem een bericht plaatst, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Omdat we reacties op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in het geval van juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van de site kun je je na registratie abonneren op reacties. Je ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of je de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor deze functie via een link in de infomails.

Rechten van betrokkenen

Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht om van de websitebeheerder een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als u gebruik wilt maken van dit recht op bevestiging, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op informatie

Elke persoon die te maken krijgt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen van de beheerder van deze website over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. De volgende informatie kan ook worden verstrekt indien van toepassing:

de doeleinden van de verwerking

de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt

indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen

het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken

het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

Bovendien heeft de betrokkene het recht om te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op informatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op correctie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op rectificatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht om van de verantwoordelijke voor deze website te eisen dat de persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn

De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in het geval van direct marketing en bijbehorende profilering

De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt

Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen

De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die rechtstreeks aan een kind worden aangeboden

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en u wilt verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens die door de beheerder van deze website zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van deze website zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de beheerder van deze website te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren

De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte

De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie en het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en u wilt verzoeken om beperking van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de beheerder van deze website, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van deze website zal de beperking van de verwerking regelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke persoon die te maken krijgt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, indien dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van de rechten en vrijheden van anderen.

Om uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming die door de beheerder van deze website is aangesteld.

Recht op bezwaar

Elke persoon die te maken krijgt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens.

In geval van bezwaar zal de beheerder van deze website de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Om uw recht op bezwaar uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van deze website.

Recht om toestemming in te trekken volgens de wet bescherming persoonsgegevens

Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om uw toestemming in te trekken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Privacybeleid voor bezwaar tegen reclamemails

Hierbij maken we bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht om ongevraagd reclame en informatiemateriaal te versturen. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van de diensten van Google Maps. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op de website weergeven en kun je de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken. Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruikersprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of het op maat maken van de website. Een dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om reclame op maat te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Ga voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google, evenals voor meer informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van opties om uw privacy te beschermen naar: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google-advertenties

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als je onze website hebt bereikt via een advertentie van Google, plaatst Google Ads een cookie op je computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Ads-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten kunnen het totale aantal gebruikers achterhalen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u het plaatsen van een cookie dat hiervoor nodig is, weigeren - bijvoorbeeld door uw browserinstellingen te wijzigen om het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen uit te schakelen of door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "googleleadservices.com" worden geblokkeerd.

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet kunt verwijderen zolang u niet wilt dat er meetgegevens worden opgeslagen. Als u al uw cookies in de browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google. Een zogenaamde "cookie" wordt opgeslagen in de browser van de websitebezoeker, waardoor het mogelijk is de bezoeker te herkennen wanneer hij of zij websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken.

Volgens zijn eigen informatie verzamelt Google geen persoonlijke gegevens tijdens dit proces. Als u echter geen gebruik wilt maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze uitschakelen door de juiste instellingen te maken op http://www.google.com/settings/ads. U kunt het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties ook uitschakelen via het advertentienetwerkinitiatief door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

Gebruik van Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op onze websites. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd. Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op onze websites worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website bezoekt. Om dit te analyseren, evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De beheerder van de website heeft er een legitiem belang bij om zijn website te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Privacybeleid voor Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Indien de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de gegevensverwerking van Google Analytics uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd.

We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor jou als gebruiker. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. Als u een Google-gebruikersaccount hebt, kunt u de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik uitschakelen in de instellingen onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. We willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "_anonymizeIp();" om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden verzameld. Dit betekent dat IP-adressen verder worden verwerkt in afgekorte vorm, zodat ze niet kunnen worden gekoppeld aan een specifieke persoon. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie hebben, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Google Analytics deactiveren.

U kunt het gebruik van Google Analytics ook voorkomen door op deze link te klikken: Google Analytics deactiveren. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw gegevensdrager opgeslagen, die de verwerking van persoonlijke gegevens door Google Analytics verhindert. Houd er rekening mee dat als u alle cookies op uw eindapparaat verwijdert, deze opt-out-cookies ook worden verwijderd, d.w.z. dat u de opt-out-cookies opnieuw moet instellen als u deze vorm van gegevensverzameling wilt blijven voorkomen. De opt-out cookies worden per browser en computer/eindapparaat ingesteld en moeten daarom voor elke browser, computer of ander eindapparaat afzonderlijk worden geactiveerd.

Privacybeleid voor Google AdSense

We gebruiken Google AdSense op deze website. Dit is een advertentieprogramma van het bedrijf Google Inc. In Europa is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-services. Met Google AdSense kunnen we advertenties op deze website weergeven die relevant zijn voor ons onderwerp.

Google AdSense gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan Google AdSense cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van Google Ads ziet en later met dezelfde browser naar de website van de adverteerder gaat en daar iets koopt. Volgens Google bevatten Google Ads cookies geen persoonlijke informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Door de integratie van Google Ads ontvangt Google de informatie dat je het betreffende deel van onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-service, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat Google uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

Je kunt deelname aan dit volgproces op verschillende manieren voorkomen:

door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; in het bijzonder betekent de onderdrukking van cookies van derden dat u geen advertenties van derden zult ontvangen;

door cookies voor conversietracering uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein"www.googleadservices.com", https://adssettings.google.com worden geblokkeerd , waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" uit te schakelen via de link https://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

door het permanent te deactiveren in je Firefox, Internet Explorer of Google Chrome browsers onder de link https://www.google.com/settings/ads/plugin. We willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is een belangenafweging, volgens welke de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven niet in strijd is met doorslaggevende belangen van uw kant (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR). Meer informatie over Google Ads van Google is te vinden op https://ads.google.com/intl/de_DE/home/, evenals over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Je kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op https://www.networkadvertising.org.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Web Fonts

Deze website gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in je browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Als je browser geen webfonts ondersteunt, zal je computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags kunnen beheren via een interface en zo bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten kunnen integreren in ons online aanbod. De Tag Manager zelf, die de tags implementeert, verwerkt geen persoonlijke gebruikersgegevens. Met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers, verwijzen we naar de volgende informatie over Google-services. Gebruiksrichtlijnen: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Privacybeleid voor Facebook

Deze website maakt gebruik van functies van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA . Wanneer u onze pagina's met Facebook-plug-ins opent, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-servers. Er worden al gegevens doorgestuurd naar Facebook. Als u een Facebook-account hebt, kunnen deze gegevens daaraan worden gekoppeld. Als u niet wilt dat deze gegevens aan uw Facebook-account worden gekoppeld, log dan uit bij Facebook voordat u onze site bezoekt. Interacties, met name het gebruik van een commentaarfunctie of het klikken op een knop "Vind ik leuk" of "Delen", worden ook doorgegeven aan Facebook. U kunt meer informatie vinden op https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Privacybeleid voor Twitter

Deze website maakt gebruik van functies van Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Wanneer u onze pagina's met Twitter-plug-ins opent, wordt er een verbinding tussen uw browser en de servers van Twitter tot stand gebracht. De gegevens worden al naar Twitter verzonden. Als u een Twitter-account hebt, kunnen deze gegevens daaraan worden gekoppeld. Als u niet wilt dat deze gegevens aan uw Twitter-account worden gekoppeld, log dan uit bij Twitter voordat u onze site bezoekt. Interacties, in het bijzonder het klikken op een "Re-Tweet" knop, worden ook doorgestuurd naar Twitter. U kunt meer informatie vinden op https://twitter.com/privacy.

Privacybeleid voor Instagram

Op onze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Meer informatie hierover kun je vinden in het privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Privacybeleid voor LinkedIn

We gebruiken de marketingdiensten van het sociale netwerk LinkedIn van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn") binnen ons online aanbod.

Deze maken gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Zo kunnen we uw gebruik van de website analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld het succes van onze advertenties meten en gebruikers producten tonen waarin ze eerder geïnteresseerd waren.

Er wordt bijvoorbeeld informatie geregistreerd over het besturingssysteem, de browser, de website die u eerder hebt bezocht (referrer URL), welke websites de gebruiker heeft bezocht, op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in gepseudonimiseerde vorm doorgestuurd naar een server van LinkedIn in de VS en daar opgeslagen. LinkedIn slaat daarom de naam of het e-mailadres van de respectieve gebruiker niet op. De bovengenoemde gegevens worden alleen toegewezen aan de persoon voor wie de cookie is gegenereerd. Dit is niet van toepassing als de gebruiker LinkedIn heeft toegestaan om de gegevens te verwerken zonder pseudonimisering of een LinkedIn account heeft.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Je kunt ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens bij LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

We gebruiken LinkedIn Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor jou als gebruiker. Alle LinkedIn bedrijven hebben de standaard contractuele clausules aangenomen om te verzekeren dat het dataverkeer naar de VS en Singapore, nodig voor de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van de diensten, op een wettige manier gebeurt. Als we gebruikers om toestemming vragen, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Anders is de rechtsgrondslag voor het gebruik van LinkedIn Analytics Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR.

Informatie van de derde partij: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2 Ierland; Gebruikersovereenkomst en Privacybeleid.

Externe betalingsdienstaanbieders

Deze website maakt gebruik van externe betalingsdienstaanbieders via wiens platformen gebruikers en wij betalingstransacties kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld via

PostFinance(https://www.postfinance.ch/de/detail/rechtliches-barrierefreiheit.html)

Visum(https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html)

Mastercard(https://www.mastercard.ch/de-ch/datenschutz.html)

American Express(https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html)

Paypal(https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Bexio AG(https://www.bexio.com/de-CH/datenschutz)

Payrexx AG(https://www.payrexx.ch/site/assets/files/2592/datenschutzerklaerung.pdf)

Apple Pay(https://support.apple.com/de-ch/ht203027)

Streep(https://stripe.com/ch/privacy)

Klarna(https://www.klarna.com/de/datenschutz/)

Skrill(https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/)

Giropay(https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung) enz.

In het kader van de uitvoering van contracten maken wij gebruik van betalingsdienstaanbieders op basis van de Zwitserse verordening inzake gegevensbescherming en, indien nodig, art. 6 par. 1 lit. b. EU GDPR. We maken ook gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met art. Zwitserse verordening inzake gegevensbescherming en, waar nodig, in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 lit. f. EU GDPR om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsopties te kunnen bieden.

De gegevens die worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieders omvatten inventarisgegevens, zoals de naam en het adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en checksums, evenals het contract, totalen en ontvanger-gerelateerde gegevens. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en opgeslagen. Als operator ontvangen we geen informatie over de (bank)rekening of creditcard, maar alleen informatie om de betaling te bevestigen (accepteren) of af te wijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieders worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze transmissie is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Raadpleeg de algemene voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders.

Betalingstransacties zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders, die toegankelijk zijn op de respectieve website of transactieapplicaties. We verwijzen hier ook naar voor meer informatie en de uitoefening van annulerings-, informatie- en andere rechten van betrokkenen.

Nieuwsbrief - Mailchimp

De nieuwsbrief wordt verzonden via de mailingdienstverlener 'MailChimp', een nieuwsbriefverzendplatform van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt de gegevensbeschermingsbepalingen van de aanbieder van de verzendservice hier bekijken. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie van naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming (PrivacyShield). De verzenddienstverlener wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met art. Art. 6 lid. 1 lit. f GDPR en een orderverwerkingscontract overeenkomstig Art. Art. 28 lid. 3 p. 1 GDPR wordt gebruikt.

De aanbieder van de mailingdienst kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder ze toe te wijzen aan een gebruiker, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De mailingdienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

Nieuwsbrief via WhatsApp

Je kunt onze gratis nieuwsbrief ook ontvangen via de instantberichtendienst WhatsApp. WhatsApp is een dienst van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van WhatsApp Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS, hierna beide "WhatsApp" genoemd. In sommige gevallen worden gebruikersgegevens verwerkt op servers van WhatsApp in de VS.

De certificering van WhatsApp in overeenstemming met het EU-VS-privacyschild garandeert echter dat de EU-vereisten voor gegevensbescherming ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS. WhatsApp biedt ook verdere informatie over gegevensbescherming.

Om onze nieuwsbrief via WhatsApp te ontvangen, heb je een WhatsApp-gebruikersaccount nodig. Je kunt details over welke gegevens WhatsApp verzamelt tijdens de registratie vinden in de eerder genoemde informatie over gegevensbescherming van WhatsApp.

Als je je vervolgens registreert voor het ontvangen van onze nieuwsbrief via WhatsApp, wordt het mobiele telefoonnummer dat je hebt ingevoerd tijdens het registratieproces verwerkt door WhatsApp. Daarnaast worden je IP-adres en de datum en tijd van je registratie opgeslagen. Als onderdeel van het verdere registratieproces wordt uw toestemming gevraagd voor het versturen van de nieuwsbrief, wordt de inhoud in detail beschreven en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief en de analyse is art. 6 lid 1 lit. a.) GDPR.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekken in overeenstemming met art. 7 par. 3 GDPR te allen tijde met onmiddellijke ingang. Je hoeft ons alleen maar te informeren over je annulering. Je kunt de ontvangst van nieuwsbrieven ook blokkeren door een instelling te maken in de WhatsApp-software op je eindapparaat.

Audio- en videoconferenties

We maken gebruik van audio- en videoconferentiediensten om te communiceren met onze gebruikers en anderen. We kunnen het met name gebruiken voor audio- en videoconferenties, virtuele vergaderingen en trainingen zoals webinars.

We gebruiken alleen diensten die een passend niveau van gegevensbescherming garanderen. Naast dit privacybeleid zijn ook eventuele voorwaarden van de gebruikte services, zoals gebruiksvoorwaarden of privacybeleid, van toepassing.

We gebruiken met name Zoom, een dienst van het Amerikaanse Zoom Video Communications Inc. Zoom verleent ook de rechten onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) aan gebruikers in Zwitserland. Meer informatie over het type, de omvang en het doel van de gegevensverwerking is te vinden in de richtlijnen voor gegevensbescherming en op de pagina "Wettelijke bepalingen en gegevensbescherming" van Zoom.

Privacybeleid voor YouTube

Op deze website zijn functies van de "YouTube"-service geïntegreerd. "YouTube" is eigendom van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, die de diensten in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland uitvoert.

Jouw wettelijke overeenkomst met "YouTube" bestaat uit de algemene voorwaarden die je kunt vinden op de volgende link: https://www.youtube.com/static?gl=de&template=terms&hl=de. Deze voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen jou en "YouTube" met betrekking tot het gebruik van de Services. Het privacybeleid van Google legt uit hoe "YouTube" omgaat met jouw persoonlijke gegevens en jouw gegevens beschermt wanneer je de service gebruikt.

Privacybeleid voor Vimeo

Plugins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS zijn op deze website geïntegreerd. Telkens wanneer u een pagina opent die een of meer Vimeo-videoclips aanbiedt, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en een Vimeo-server in de VS. Daar wordt informatie over uw bezoek en uw IP-adres opgeslagen. Door interacties met de Vimeo plug-ins (bijv. klikken op de startknop) wordt deze informatie ook naar Vimeo verzonden en daar opgeslagen. Het privacybeleid van Vimeo met meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruiken van je gegevens door Vimeo kun je vinden in het privacybeleid van Vimeo.

Als je een Vimeo-gebruikersaccount hebt en niet wilt dat Vimeo via deze website gegevens over je verzamelt en koppelt aan je lidmaatschapsgegevens die bij Vimeo zijn opgeslagen, moet je uitloggen bij Vimeo voordat je deze website bezoekt.

Daarnaast roept Vimeo de Google Analytics tracker op via een iFrame waarin de video wordt opgeroepen. Dit is Vimeo's eigen volgsysteem, waartoe wij geen toegang hebben. U kunt voorkomen dat Google Analytics u volgt door de deactiveringstools te gebruiken die Google voor sommige internetbrowsers aanbiedt. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die worden gegenereerd door Google Analytics en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website zijn onder andere tools van bedrijven uit de VS geïntegreerd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. We willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, analyseren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan de beheerder van deze website of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van alle bestanden moet vooraf schriftelijke toestemming worden verkregen van de houder van het auteursrecht.

Iedereen die inbreuk maakt op het auteursrecht zonder toestemming van de respectieve rechthebbende kan strafrechtelijk worden vervolgd en aansprakelijk worden gesteld voor schade.

Algemene disclaimer

Alle informatie op onze website is zorgvuldig gecontroleerd. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie die we verstrekken actueel, nauwkeurig en volledig is. Desondanks kan het optreden van fouten niet volledig worden uitgesloten, wat betekent dat we de volledigheid, juistheid en actualiteit van informatie, zelfs van journalistieke of redactionele aard, niet kunnen garanderen. Aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij er bewijs is van opzet of grove nalatigheid.

De uitgever mag naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving teksten wijzigen of verwijderen en is niet verplicht de inhoud van deze website bij te werken. Het gebruik van of de toegang tot deze website is op eigen risico van de bezoeker. De uitgever, zijn klanten of partners zijn niet verantwoordelijk voor schade, zoals directe, indirecte, toevallige, vooraf bepaalde of gevolgschade, die zou zijn veroorzaakt door het bezoeken van deze website en aanvaarden hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

De uitgever aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en beschikbaarheid van websites van derden die toegankelijk zijn via externe links op deze website. Alleen de beheerders van de gelinkte pagina's zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De uitgever distantieert zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van derden die strafrechtelijk of civielrechtelijk relevant kan zijn of die de goede zeden kan aantasten.

Veranderingen

We kunnen dit privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De huidige versie gepubliceerd op onze website is van toepassing. Als het privacybeleid deel uitmaakt van een overeenkomst met u, zullen we u bij een update per e-mail of op een andere geschikte manier op de hoogte stellen van de wijziging.

Vragen voor de functionaris voor gegevensbescherming

Als je vragen hebt over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem direct contact op met de persoon die binnen onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming en die aan het begin van dit privacybeleid wordt genoemd.

ALTE BOCK klg
Schmidji 463
3925 Grächen
Impressum
Datenschutz

    Imressum
    Datenschutz